Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Kérjük Önt, hogy jelen szerződési feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az ebben foglaltakat, továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet ennek az ÁSZF-nek a tartalmával, úgy nem jogosult webáruházunk szolgáltatásait igénybe venni, illetve onnan terméket vagy szolgáltatást rendelni.

Általános tudnivalók

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) minden olyan termékre és szolgáltatásra kiterjed, melyek vásárlását Ön, mint vevő (a továbbiakban: Vevő, illetve Fogyasztó – elállási jog és szavatosság esetében) a Rubinsky Reklámügynökség Kft. (a továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett https://rubinskywebshop.unas.hu/ oldalon, illetve a hozzá kapcsolódó webáruházban kezdeményez.
• Az „Általános szerződési feltételek" és honlapunk nyelvezete magyar.
• A szerződés nem utal egyetlen magatartási kódexre sem.
• A megrendelések feladása áruházunkban kizárólag elektronikus úton lehetséges, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.
• A szerződés nem minősül írásban kötöttnek, azt nem iktatjuk és nem visszakereshető.
• A megrendelések folyamán számlázási illetve szállítási adatok megadására kerül sor. Ezen adatok helytállósága Vevő felelőssége.
• A rendelések teljesítésére az alábbiakban közölt feltételek érvényesek.
       Webáruház üzemeltető adatai:

 • Cégnév: Rubinsky Reklámügynökség Kft. (székhely: 7635 Pécs, Barackos út 24.)
 • Cégjegyzékszám: 02 09 076375
 • Adószám: 22974462202
 • Központi ügyintézés és átvételi pont: 7622 Pécs, Somogyi Béla u. 3.
 • E-mail cím: info@rubinsky.hu Tel.: +36209360050
  Tárhelyszolgáltatók adatai:
 • UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
  Vételár

A webáruházban megadott vételárak minden esetben bruttó árak, melyek tartalmazzák az aktuálisan érvényes általános forgalmi adót és egyéb közterheket, viszont nem tartalmazzák a kiszállítás költségét. Amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, egyeztetés végett telefonon (vagy e-mailben) megkeressük Önt, még az áru elküldése előtt.

  Fizetés tekintetében:

  • készpénzes fizetés kizárólag személyes átvételhez választható. A futárnak történő fizetés, még ha készpénzzel is történik, az utánvét kategóriába tartozik!
  • átutalás: az automatikusan kiküldött "PRO FORMA / Díjbekérő" alapján banki átutalással lehetséges fizetni, majd a vételár jóváírását követően megkezdjük a rendelés feldolgozását. Szállítási kötelezettségünk a vételár maradéktalan kiegyenlítéséig nem áll fenn.
  • utánvét: GLS szállítások esetén ezt kell választani, ha a küldemény átvételekor készpénzzel vagy kártyával történik a fizetés - díja bruttó 490,- Ft.

  Természetszerűleg nem minden fizetési mód alkalmazható minden szállítási módhoz, illetve időlegesen lehetnek korlátozások, pl. leltár, szabadság vagy jogszabályi előírás (COVID-19) miatt. Az aktuális állapotról honlapunk szállítás pontjában lehet informálódni.

  Az "Előrendelhető" tételeknél a szállítási határidők tájékoztató jellegűek, mivel a köztes eladás lehetősége beszállítóinknál is fennáll. Amennyiben készlethiány miatt nem tudunk szállítani, úgy ezt mindenképpen jelezzük a rendelésnél megadott elérhetőségeken.

  Házhoz szállítás esetén olyan címet szükséges megadni, melyen munkaidőben egy átvevő személy ott tartózkodik, és az esetleges utánvét összege is rendelkezésre áll. Az GLS csomagok sikeres kézbesítése érdekében a kiszállítás várható időpontjáról előzetes tájékoztató kerül kiküldésre. Ez alapján a GLS-nél lehet kezdeményezni az átvétellel kapcsolatos bármilyen módosítást, mint például a cím vagy időpont. GLS csomagpontok esetében értesítés küldése a csomagpontra érkezést követően történik, és módosításra nincs lehetőség. Kiszállítás csakis Magyarországi címre történhet.

  * Rendeléseket beérkezési, illetve fizetettségi sorrendben dolgozzuk fel. Törekszünk a raktári tételek 1 munkanapos szállítására, de garanciát nem tudunk rá vállalni a feldolgozási kapacitás fizikai korlátai miatt. Ezen kívül a szállítás határideje sok egyéb rajtunk kívülálló tényezőn is múlhat, a helytelenül megadott címektől kezdve az ünnepi túlterheltségeken át egészen az időjárásig, így a szállítmányozás késedelméért anyagi felelősséget nem vállalunk.

  A szállításhoz kapcsolódó mennyiségi, illetve minőségi reklamáció a csomag kézhezvételét követő 3 munkanapon belül lehetséges, kivéve a szavatossági körbe tartozó reklamációkat.

  Számlázás a megrendelő által a webes felületen rögzített adatok alapján történik. Minden rendeléshez ÁFÁ-s számlát adunk (törvényi előírás), ezért fontos a szükséges adatok pontos megadása. A számla egy példánya az áruval kerül kiküldésre a megrendelő által megadott adatok alapján. A számla hiányát, vagy a számlázási adatok módosítása iránti igényt az áru kézhezvételét követő 3 munkanapon belül szükséges jelezni. Ezen túlmenően a számla ismételt elküldése, vagy a számlázási adatok módosítása bruttó 3000,- Ft-os adminisztrációs díj megfizetésének ellenében lehetséges.

  Visszavásárlás lehetősége fogyasztónak nem minősülő vevőtől

  Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben saját belátása szerint döntsön a Fogyasztónak nem minősülő Vevő (cég, egyéni vállalkozó stb..) által tévesen vásárolt, de nem egyedi megrendelésre szállított termékek visszavételéről. Ennek feltételei egyrészt, hogy Vevő ilyen irányú szándékát a szóban forgó termék vásárlásától számított 14 napon belül írásban jelezze, valamint a terméket eredeti csomagolásában, forgalomképes állapotban saját költségén vissza is küldje Eladónak. Másrészt feltétel, hogy Eladó jóváhagyja a kérést. A visszavásárlás kapcsán Eladó jogosult kezelési költség felszámítására, melynek mértéke az eredeti vételár maximum 30%-a, de minimum 1000,-Ft, amit az általa kiállított jóváíró számlán feltüntet. 

  Szavatosság és jótállás (garancia)

  Kellékszavatosság

  A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy az Eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az Eladó felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben, a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának. Ezek alapján Vevő az Eladóval szemben, annak hibás teljesítése esetén a PTK szabályai szerint, kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Ezen belül Vevő - választása szerint - az alábbi igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy másik igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna Eladó részére. Amennyiben Vevő sem a javítást, sem a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását, vagy a szerződéstől is elállhat.

  Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban neki kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Termékszavatosság

  A termékszavatosság a Vevő részére a szavatossági igény gyártóval szembeni közvetlen érvényesítésének lehetősége. Termék hibája esetén Vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, de ez utóbbi esetben kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezt a jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető!

  Vevő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Jótállás - hétköznapi nevén "garancia"

  Fentiekhez képest a jótállás azt jelenti, hogy az Eladó a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Szavatosságot, illetve jótállást kizáró egyéb okok

  A terméken látható külsérelmi nyomok.

  Szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítésének menete

  Eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk-ban, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A törvény és a rendelet alapján 2 éves szavatossági időt biztosítunk minden webáruházunkon át újonnan eladott termékre, amennyiben értékesítése Fogyasztó részére, fogyasztói szerződés keretében jön létre.
  Szavatossági illetve jótállási igény érvényesítéséhez a számla, vagy annak másolata, illetve ha volt olyan, akkor a garancialevél szükséges.
  Vevőnek a termékekkel kapcsolatos bármilyen jellegű minőségi kifogását a szavatossági illetve jótállási időn belül írásban kell jeleznie az itt letölthető 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott adattartalommal rendelkező nyomtatványon: Szavatossági jegyzőkönyv letöltése
  Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái Vevő számára ismertek, vagy felismerhetőek voltak már a teljesítés időpontjában is.
  Minőségi hibás termék esetén a Vevő kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben ezek egyike sem valósítható meg 15 napon belül, úgy választható az árcsökkentés, vagy a teljes vételár visszafizetése is.
  A kifogásolt áru visszaszállításának költsége Vevőt terheli.

  A garanciális ügyintézés helyérő honlapunkon a "kapcsolat" pontban tájékozódhatsz!

  Szavatosság és jótállás alapvető tudnivalók: http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/garancialis-jogok.html

  Panaszügyintézés lehetőségei

  Ügyfeleink webáruházunk tevékenységével, vagy az ott forgalmazott termékekkel kapcsolatos panaszaikat e-mailben, postai úton vagy akár személyesen is jelezhetik részünkre a központi ügyintézés címén és elérhetőségein (lásd a 2-es pontban):

  • Rubinsky Reklámügynökség Bt. 7635 Pécs, Barackos út 24.
  • E-mail cím: info@rubinszki.hu Tel.: +36209360050.

  A beérkezett panaszokra kötelesek vagyunk 30 napon belül írásban válaszolni. Amennyiben az ügyfél által megfogalmazott panaszt nem tartjuk jogosnak, úgy azt kötelesek vagyunk írásban megindokolni, és részére elküldeni. Amennyiben a panasz rendezését nem találja kielégítőnek, úgy Fogyasztó számára további jogérvényesítési lehetőségek kínálkoznak:

  • A lakhelyhez legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál. Járási hivatalok listája: http://jarasinfo.gov.hu/
  • Békéltető testületeknél. Elérhetőségeik: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület címe: Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Tel.: +3612690703, Fax: +3612690703 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap: http://www.panaszrendezes.hu
  • Online vitarendezési platformok:http://bekeltet.hu/ és https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
  • Bírósági eljárás keretében: Amennyiben Fogyasztó nem fordult békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulnia.

  Kelt: Pécs, 2021. május 7.

  Adatkezelési tájékoztató
  Adatkezelési tájékoztató

  Bevezetés

  A Rubinsky Reklámügynökség Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

  Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://rubinskywebshop.unas.hu/

  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

  Az adatkezelő és elérhetőségei:

  • Név: Rubinsky Reklámügynökség Kft.
  • Székhely: 7635 Pécs, Barackos út 24
  • E-mail: info@rubinszki.hu
  • Telefon: +36209360050

  Fogalom meghatározások

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

  6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

  A személyes adatok:

  a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

  b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

  c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

  d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

  e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

  f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

  Adatkezelések

  Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  E-mail cím, mint felhasználói név

  Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

  Jelszó

  A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

  Vezeték-és keresztnév

  A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

  E-mail cím

  Kapcsolattartás.

  Telefonszám

  Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

  Számlázási név és cím

  A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

  Szállítási név és cím

  A házhoz szállítás lehetővé tétele.

  A vásárlás/regisztráció időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A vásárlás/regisztráció kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton tértivevényes ajánlott levélben a Revolt Kft. 1135 Budapest, Szent László út 14. II.em./216 címre küldve,
  • e-mail útján az office [kukac] revolt.hu e-mail címen
  • A https://malnapc.hu/yis webshopba történő bejelentkezést követően felhasználói fiókjában hozzáférés és módosítás lehetséges.

  7. Az adatkezelés jogalapjai:

  7.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

  7.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

  Az igénybe vett adatfeldolgozók

  MPL szállítás

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

  1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  • Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
  • Telefonszám: +3617678200
  • e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)posta.hu
  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
  1. Az érintettek köre: Az MPL szállítást kérő valamennyi érintett.
  1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék(ek) kiszállítása.
  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kiszállítás lebonyolításáig tart.
  1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
  1. Megjegyzés: A Magyar Posta Zrt. Adatkezelőnek minősül a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § értelmében!

  GLS szállítás

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

  1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  • GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  • Telefonszám: +36 29 88 66 70
  • e-mail cím: info(kukac)gls-hungary.com
  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
  1. Az érintettek köre: A GLS szállítást kérő valamennyi érintett.
  1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék kiszállítása.
  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kiszállítás lebonyolításáig tart.
  1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
  1. Megjegyzés: A GLS Hungary adatkezelőnek minősül a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § értelmében!

  Könyvelés

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok ellátása
  1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Pengő Adó Kft. 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 22.
  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, kártyás és átutalásos fizetések esetében a kifizető neve és számlaszáma
  1. Az érintettek köre: webshopunkban vásárló valamennyi érintett.
  1. Az adatkezelés célja: A számviteli törvény előírásainak való megfelelés.
  1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

  Az adatfeldolgozás jogalapja: jogszabályon alapuló kötelezettség

  Tárhely-szolgáltató

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
  1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  • Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Tel.: +36 1 700-2323, e-mail: info(kukac)mhosting.hu
  • Shoprenter.hu Kft. 4028 Debrecen Kassai út 129. Tel.: +36 1 234-5011, e-mail: info(kukac)shoprenter.hu
  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
  1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
  1. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  Cookie-k (sütik) kezelése

  1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
  1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
  1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Sütik típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés

  időtartama

  Kezelt adatkör

  Munkamenet sütik (session)

   

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  A vonatkozó

  látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

   

  Az oldal megfelelő megjelenítése, a honlap bolt funkciójának elérése,.

   

  Persistent cookie-k

  2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  30 nap

  Visszatérő felhasználó felismerése (Személyi azonosításra nem alkalmasak)

  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

  Google Adwords konverziókövetés használata

  1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

  2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

  3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

  4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

  5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

  6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

  7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

  A Google Analytics alkalmazása

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást is használhatja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

  A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

  Hírlevél, DM tevékenység

  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

  2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

  3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Név, e-mail cím.

  Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

  A feliratkozás időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A feliratkozás kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

  7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  · Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  · tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

  · az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  10. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

  11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

  A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

  12. Tájékoztatjuk, hogy

  · az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

  · köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

  az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

  Panaszkezelés

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnév

  Azonosítás, kapcsolattartás.

  E-mail cím

  Kapcsolattartás.

  Telefonszám

  Kapcsolattartás.

  Számlázási név és cím

  Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.


  2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

  7. Tájékoztatjuk, hogy

  • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

  Közösségi oldalak

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

  2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

  3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

  Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

  1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

  2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.

  3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

  5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Az érintettek jogai

  1. A hozzáférés joga

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

  2. A helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3. A törléshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

  4. Az elfeledtetéshez való jog

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

  6. Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

  7. A tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Intézkedési határidő

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az adatkezelés biztonsága

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

  b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

  c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

  d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

  Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

  Panasztételi lehetőség

  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

  Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Zárszó

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

  Kelt: Pécs, 2021. 05. 09.